Æ vetægter

Vedtægter for Æ Synnejysk Forening, stiftet 27. januar 2000

 

§ 1:

Foreningens navn, hjemsted, formål og opgaver

   • Foreningens navn er Æ Synnejysk Forening

Hjemsted og værneting:

   • Formandens hjemby er hjemsted og dennes retskreds er værneting.

Foreningens formål:

   • Er tværkulturel og upolitisk-

   • At styrke og bevare de sønderjyske dialekter, samt den sønderjyske kultur-

   • At støtte eller stå for udgivelse af bøger, tidsskrifter, redegørelser og andre offentliggørelser, der ved fremlæggelser viser, fremmer og klarlægger det forskelligartede sønderjyske sprog og den specielle landsdelskultur.

   • At gennemføre møder og arrangementer for at samle medlemmerne og herigennem at udbrede kendskabet til sønderjyske sprog samt sønderjysk kultur og tradition.

 

§ 2:

Medlemmer, optagelse og betingelser

Optagelseskrav og -kriterier:

Foreningens medlemskreds består af medlemmer, der enten er født i Sønderjylland eller har tilknytning til landsdelen og/eller vil arbejde for at fremme foreningens formål.

Der kan registreres følgende medlemskategorier:

 1. personlige medlemmer

 2. hustands-medlemmer

 3. firma-, støtte- og sponsormedlemskaber

 4. ungdomsmedlemmer (Under 20 år)

 5. medlemmer med bopæl i udlandet

 6. æresmedlemmer (udnævnes af bestyrelsen)

§ 3:

Kontingent

Kontingentet for alle medlemstyper fastsættes til enhver tid af bestyrelsen og opkræves helårligt i årets første kvartal. Bestyrelsen kan opkræve ½ årskontingent ved nyindmeldelser i sidste halvår.

 

§ 4:

Bestyrelse, sammensætning og revision

 1. Bestyrelsen består af i alt 7 medlemmer, der vælges af generalforsamlingen for en periode på 2 år, således at 3 bestyrelsesmedlemmer afgår i ulige år, og 4 i lige år.

 2. Generalforsamlingen vælger to suppleanter til bestyrelsen. Bestyrelsessuppleanterne er på valg hvert år.

 3. Til revision væges et revisorfirma - eller to revisorer og en revisorsuppleant. Revisorfirma vælges for et år og revisorerne for to år, og afgår på skift. Revisorsuppleanten vælges for et år.

 4. Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand, kasserer og sekretær. Konstitueringen skal ske umiddelbart efter generalforsamlingen.

 5. Bliver en bestyrelses- eller bestyrelsessuppleant ikke besat ved den ordinære generalforsamling er bestyrelsen bemyndiget til, med anden mulig person, at besætte en sådan post. Gældende indtil næste ordinære generalforsamling. 

 

§ 5:

Bestyrelsen, kompetence og møder

 1. Bestyrelsen har den styrende og udøvende myndighed i alle foreningens anliggender.

 2. Formand eller 3 bestyrelsesmedlemmer kan sammenkalde til de enkelte bestyrelsesmøder, der mindst skal afholdes én gang i kvartalet.

 3. Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig, mår mindst 4 af bestyrelsens beslutningsdygtige medlemmer deltager i sagsbehandling og afgørelse. Er der under 5 deltagere ved bestyrelsesmødet skal den ene være den valgte eller fungerende formand.

 4. Enhver afstemning ved bestyrelsens møder afgøres ved simpelt absolut flertal. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemmer afgørende.

 5. Er et bestyrelsesmedlem inhabil i en sag, må vedkommende ikke overvære sagsbehandling og dennes afgørelse i bestyrelsen. Om et medlem er inhabil afgøres til enhver tid af den øvrige bestyrelse.

 6. Kassereren opkræver kontingenterne og fører foreningens regnskab.

 7. Sekretæren fører en kortfattet protokol over forhandlinger og beslutninger ved de enkelte bestyrelsesmøder, og denne underskrives af alle i det aktuelle møde deltagende bestyrelses-medlemmer.

 8. Bestyrelsen er berettiget til at anvende lønnet sekretær/kasserer hvorved pkt. 6 og 7 kan være en sekretariatsfunktion. Ligeledes er bestyrelsen berettiget til at refundere formandens udgifter grundet foreningsarbejdet.

 9. Formandens underskrift forpligter foreningen. Ved køb og salg af ejendele, anbringelse af foreningens midler andetsteds end på foreningens normale bankkonti, pantsætning eller lignende, kræves et kvalificeret relativt flertal på mindst 5 stemmer for opnået godkendelse på et bestyrelsesmøde.

 10. Kasserer og formand har enkeltvis prokura til at hæve midler fra foreningens driftskonto, der ikke på noget tidspunkt må indeholde mere end kr. 50.000,- Foreningens øvrige kontante formue skal indsættes på en særlig højere forrentet konto, hvortil der for udbetaling kræves mindst to underskifter af følgende 3 mulige, formand, næstformand og kasserer (ansat eller valgt) 

 

§ 6:

 

Regnskabet

Regnskabet følger kalenderåret.

På den ordinære generalforsamling aflægges regnskabet for det forløbne regnskabsår. Senest to uger før den årlige ordinære generalforsamling, skal regnskabet være revideret, påført eventuelle bemærkninger og underskrevet af revisor(erne). Regnskabet skal godkendes for meddelelse af decharge af generalforsamlingen.

 

§ 7:

Ordinær Generalforsamling

 1. Kompetence. Generalforsamlingen er øverste myndighed i alle foreningens anliggender og skal tage bestyrelsens beretning til efterretning efter behandling på forsamlingen.

 2. Generalforsamlingen af holdes hvert år i årets 1. kvartal, og bestyrelsen skal foranledige varsling med dagsorden til alle medlemmer, senest 14 dage forud.  

 3. Mødeberettigede er alle medlemmer. Personlige medlemmer har én stemme. Et husstandsmedlemskab giver ret til deltagelse af hele husstanden, men har kun to stemmer. Et firmamedlemskab giver ret til flere deltagere men giver kun én stemme. Det er tilladt, gennem skriftlig fuldmagt, at lade sig repræsentere ved en anden stemmeberettiget deltager, der dog kun kan afgive én stemme foruden sin egen, fælder også ved husstandsmedlemskab.

 4. Generalforsamlingen ledes af en udenfor bestyrelsen stående, og af forsamlingen, ved simpelt relativt flertal, valgt dirigent. 

 

§ 8:

Ordinær Generalforsamling

Dagsorden

 1. Valg af dirigent

 2. Bestyrelsens beretning

 3. Regnskabsaflæggelse

 4. Indkomne forslag

 5. Valg af bestyrelse

 6. Valg af bestyrelsessuppleant

 7. Valg af revisor eller revisorfirma

 8. Valg af suppleant

 9. Eventuelt 

 

§ 9:

Forslag / Afstemning

 1. Forslag der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal skriftligt være bestyrelsen i hænde senest den 1. februar samme år.  (Ændret på generalforsamlingen 2.3.2016).

 2. Generalforsamlingens beslutninger træffes ved simpelt relativt flertal.

 3. Ændringer af vedtægter kræver et kvalificeret relativt flertal på 2/3 af de fremmødte stemmeberettigede.

 4. Der skal foretages skriftlig afstemning, såfremt blot et i forsamlingen deltagende og stemmeberettiget medlem stiller krav herom.

 5. Dirigenten kan altid kræve skriftlig afstemning.

 6. Over generalforsamlingen føres referat i protokol og denne underskrives af dirigenten.

 

§ 10:

Ekstraordinær Generalforsamling

 1. Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes med 8 dages varsel, når denne finder det nødvendigt.

 2. Når mindst ¼ af foreningens stemmeberettigede medlemmer skriftligt til formanden begærer det, med opgivelse af hvilke sagspunkter der kræves sat til afstemning, skal bestyrelsen foranledige en ekstraordinær forsamling indkaldt til afholdelse senest 3 uger efter kravets modtagelse. Bestyrelsen afgør mødested og –tid.

 

§ 11:

Foreningens opløsning

 1. Opløsning af foreningen kræver 2/3 af samtlige stemmer på en lovlig indkaldt generalforsamling.

 2. Kan beslutning om opløsning af foreningen ikke træffes på denne generalforsamling, grundet et manglende vedtægtskrævet flertal, kan der indkaldes til en ekstraordinær generalforsamling, der skal overholdes senest 3 uger efter den første generalforsamling. På denne forsamling kan foreningens opløsning besluttes med et kvalificeret relativt flertal på 2/3 af samtlige de fremmødte stemmeberettigede medlemmer.

 3. Det er en forudsætning at der kan træffes gyldig beslutning om foreningens opløsning, at general-forsamlingen forinden har godkendt en plan for opfyldelse af de af foreningen påhvilende økonomiske forpligtelser, samt truffet beslutning om anvendelse af foreningens eventuelt tiloversblevne formue og evt. effekter, der skal tilfalde godgørende formål i Sønderjylland efter generalforsamlingens beslutning.

Disse vedtægter skrevet på rigsdansk og gældende for Æ Synnejysk Forening, er vedtaget på den ordinære generalforsamling d. 29. januar 2004.

En sønderjysk oversættelse af disse vedtægter er tilladt til offentliggørelse, men det er alene denne rigsdanske version der er juridisk gældende, hvilket tydeligt skal fremgå på en sønderjysk udgave.

En sådan oversættelse skal være godkendt af bestyrelsen.

Bestyrelsen for Æ Synnejysk Forening 2004

Definitioner på de i vedtægterne anvendte flertalsbegreber:

 1. Simpelt absolut flertal: Over 50 % af afgivne stemmer.

 2. Simpelt relativt flertal: Fleste stemmer

 3. Kvalificeret relativt flertal: Flest stemmer, mindst dog et angivet minimum.